Algemene Voorwaarden

Goede afspraken. Geen zorgen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geüpdatet op 29-03-2019

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder/uitlener, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode en voor een vast bedrag.

Artikel 3. Waarborgsom / betaling

3.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom en het huurgeld te betalen zoals genoemd in de overeenkomst tenzij anders overeengekomen. Deze waarborgsom is gelijk aan het huurgeld met een minimum van 150 euro.

3.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijn te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie als in artikel opzegging.

3.3 De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 4. Nazicht en recht op verhaal op goede staat van de goederen

De huurder is verplicht bij het opnemen van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het één of ander onjuist mocht zijn, dient de huurder de verhuurder hiervan terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van ophaling de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is opgehaald, in te stemmen en vervalt ieder recht op verhaal.

Artikel 5. Schade, gebreken en reparaties

5.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

5.2 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de gehuurde of geleende goederen slechts in overeenstemming met de volgende bepalingen te gebruiken:

  • De gehuurde goederen in overeenstemming met de gebruiks- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij afhaling van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.
  • Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.

Artikel 7. Diefstal

Indien de goederen ontvreemd worden of stuk gemaakt door derden, wordt de huurder verantwoordelijk gesteld.

Artikel 8. Levering en terugbezorging

8.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur-/uitleencontract aan de verhuurder terug te geven.

8.2 De verhuurder kan instaan voor transport aan afgesproken prijzen en condities.

Artikel 9. Verzekering

9.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.

9.2 De huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 11. Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenspraken ook als ze voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, en de algemene voorwaarden zelf, vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

12.2 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het interne Belgische recht van toepassing.

Prijzen, termijnen en transport

Huurprijzen (excl 21% BTW) staan op de website bij elk item. Deze prijs geldt voor drie dagen, zondag tellen we niet mee (dus bijvoorbeeld van vrijdag tot maandag wordt als 3 dagen beschouwd). Voor langere huurperiodes werken we met staffels:

  • 4-7 dagen: basisprijs  x 1,5
  • 8-15 dagen: basisprijs x 2
  • 16-22 dagen: basisprijs x 3
  • 23-31 dagen: basisprijs x 4

De huurder zorgt zelf voor adequaat vervoer (heen en terug) en dekens, banden of koord indien nodig.

Indien wij voor vervoer instaan, rekenen we tussen 0,60 en 1,25 euro excl. BTW/km x 4, gelet op welk voertuig nodig is. Wij kennen onze spullen en weten hoe wij deze moeten transporteren. Dan gaat ook steeds alles in de daartoe gemaakte karren en flight cases steken.